Logowanie  |  Rejestracja      
Koszyk 0 produktów | 0 pln
 
Aktualności
Tabliczki na urny wypisane

Do naszej oferty wprowadziliśmy tabliczki metalowe na urny, trumny bądź na krzyż z usługą wypisania. Tabliczki dostępne w kolorze złotym bądź srebrnym.
Zapraszamy!

więcej
Rzeźby z brązu

Aby sprostać wymaganiom naszych najbardziej wymagających klientów wprowadziliśmy do naszej oferty rzeźby wykonane w całości z brązu. Są to produkty ekskluzywne, eleganckie i ponadczasowe - zapraszamy do odwiedzenia zakładki Rzeźby z brązu !!

więcej
Wisiorek na prochy
Wisiorek na prochy

Do naszej oferty wprowadziliśmy unikalne wisiorki na szyję, odkręcane od góry dzięki czemu można w nich umieścić prochy bądź ziemię z miejsc świętych. Zawieszki te są w kształcie krzyża lub serca.

Produkty z Marmuru carrara
Produkty z Marmuru carrara

Wprowadziliśmy do naszego asortymentu rzeźby wytwarzane z uszlachetnianego marmuru carrara. Materiał ten od wieków cieszy się dużą popularnością dzięki swoim właściwościom.
Marmur carrara jest niezmiernie odporny na zmiany atmosferyczne, dzięki temu nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach jak...

więcej

Regulamin sklepu internetowego vivini.pl


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej przez Kingę Liebchen-Kondraciuk prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Vivini Kinga Liebchen-Kondraciuk z siedzibą
w Dziekanowie Polskim za pośrednictwem sklepu internetowego vivini.pl (zwanego
dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje 

1.
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego
w zamówieniu.

3.
Dostawca - oznacza firmę spedycyjną, z którą współpracuje
Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.

5.
Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie
z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

7.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta
Klienta.

8.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. 
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

10.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób
określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze
wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11.
Sprzedawca - oznacza Kingę Liebchen-Kondraciuk prowadzącą
działalność gospodarczą pod Vivini Kinga Liebchen-Kondraciuk z siedzibą
w Dziekanowie Polskim (05-092, Łomianki), Dziekanów Polski, ul. Miła 42H,
NIP: 1181773774, REGON: 142049460, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: sklep@vivini.pl  będącą jednocześnie właścicielem Sklepu
Internetowego.

13.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi
Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie Vivini.pl


14.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.


15.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do
niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości
przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają
na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na
zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 
Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z
wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie
z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2.
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów
połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa
w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60
lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości
co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla
minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez
serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie
plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej
Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy
urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”
w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca
wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz
w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.

5.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony
Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę,
w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający
dobra osobiste osób trzecich.

6.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez
osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca
się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek
formie Hasła.

7.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Rejestracja 

1.
W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji.

2.
Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.

3.
W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony
formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór
odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu.

5.
W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim
przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych
odbiorcach tych danych.


6.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą
umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta
Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

7.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do
Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§ 4 Zamówienia 

1.
Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie
Internetowej Sklepu.

4.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie
Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO
KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie
formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej
Sklepu przycisk „Składam zamówienie i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką
zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za
wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach
jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje
w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów
prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

6.
Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której
mowa w §4 ust. 5, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za
pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę
wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz
z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych
płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży.
Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy
sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek
zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę
informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość
elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób
Dostawy.

7.
Klient ma możliwość złożenia zamówienia indywidualnego, w którym
Towar zostanie wykonany według jego specyfikacji lub będzie służył
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W tym celu, Klient
kompletując wstępne zamówienie, może wybrać model Towaru, którym jest
zainteresowany spośród przedstawionych przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu, określając jego właściwości lub nadając cechy ściśle
związane z jego osobą. Klient po skompletowaniu wstępnego zamówienia
składa Sprzedawcy zapytanie o wycenę przesyłając wiadomość elektroniczną
na podany przez Sprzedawcę adres e-mail. Przez wysyłanie wiadomości
elektronicznej do Sprzedawcy, Klient składa zapytanie o bezpłatną wycenę
obejmującą wstępne zamówienie.

8.
Sprzedawca po otrzymaniu wstępnego zamówienia przesyła do Klienta zwrotną
wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającą wycenę zgodnie
ze wstępnym zamówieniem, podaje swoje dane rejestrowe oraz możliwe formy
płatności i sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje
o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść
z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla
Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty
elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na
podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć
zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując
wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Każdorazowo przed wysyłaniem
zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz
łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

9.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.


10.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

11.
Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu
zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do
realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania
przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

12.
Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,
przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub
pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania
zamówienia adres.


§ 5 Płatności 

1.
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy
i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść
w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.


2.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku
realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na
rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)
gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze (za pobraniem) – płatność u
kuriera lub w punkcie odbioru (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie kurierowi do doręczenia).

3.
Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości
wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych,
jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności
w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca
wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje
o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie
na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym
upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca
prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy
na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa 

1.
Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy
sprzedaży bez wad.

3.
Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji
zamówienia.

4.
Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie
Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5
ust. 2 Regulaminu.

5.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na
adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.
W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
Sprzedawcę.

7.
Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia
ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy
spisania właściwego protokołu.

9.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

10.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy
pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia
terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca
skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,
ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

11.
Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych
i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem §7 ust. 7
poniżej.


§ 7 Rękojmia 
1.
Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych
i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli
Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem §7 ust. 7
poniżej.

2.
Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a)
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę
usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił obowiązku wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
inny sposób zaspokojenia.

b)
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego
w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową
sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi
Sprzedawca.

3.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego
Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie
o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem
roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu
określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić
od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad
lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia
oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej
z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.


7.
Sprzedawca w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami wyłącza
swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

8.
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
elektronicznej i przesłana na adres sklep@vivini.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego
problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


9.
Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r.,
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


§ 8 Gwarancja 
1.
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia
i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej
Sklepu.


§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży 

1.
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.
Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone
przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie nie musi zostać złożone na
formularzu odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy
oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie
formularza złożonego za pośrednictwem poczty internetowej.

3.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
niezawartą.

4.
Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem
Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.
Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy
sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres
Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.
W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie
koszty zwrotu Towaru.

9.
Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach
zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


12.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 10 Usługi nieodpłatne 
1.
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:

a)
Formularz kontaktowy;

b)
Newsletter; 

c)
Powiadom o dostępności;

d)
Prowadzenie Konta Klienta;

e)
Zapytaj o produkt.

2.
Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.


3.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług,
o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.

4.
Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5.
Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.

6.
Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój
adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz
rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na
subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta
zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole
w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej
informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy
dokonali subskrypcji.

8.
Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera
w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”,
określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika
zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach
usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola
w Koncie Klienta.

10.
Usługa nieodpłatna Powiadom o dostępności polega na umożliwieniu
przez Sprzedawcę Klientowi wysłania za pomocą formularza umieszczonego na
Stronie Internetowej Sklepu prośby o przesłanie przez Sprzedawcę jednorazowego
powiadomienia na adres e-mail wskazany przez Klienta, gdy produkt wskazany
przez Klienta, będzie dostępny w Sklepie.

11.
Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Powiadom o dostępności,
możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z usługi
zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

12.
Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

13.
Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa
jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.

14.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji
na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu
Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego
Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też
śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już
zrealizowanych.

15.
Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta
Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia
Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od
zgłoszenia żądania.

16.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego
przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści
nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na
zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak
również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa -
w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony
Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu
do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca
zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta
w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych


1.
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
prywatności.


§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.
Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez
podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą
stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,
umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.


§ 13 Postanowienia końcowe 

1.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach
rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej
Sklepu.

3.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony
będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
jest prawo polskie.

4.
Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są
w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna
jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia
w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który
obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu
wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie
Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem
w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości
przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego
Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje
rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §12 Regulaminu.

6.
Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2019 r.


Vivini.pl


e-mail:
© 2009 vivini.pl. All rights reserved
Projekt & cms: www.zaler.pl